Application for Kosher Certification/ Đơn yêu cầu chứng nhận Kosher

Please fulfill the application belows or " FULL APPLICATION" ! We 'll contact you as soon as possible / Hãy điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới hoặc điền vào " ĐƠN HOÀN CHỈNH" và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị trong thời gian sớm nhất.
DOWNLOAD FULL APPLICATION / TẢI "ĐƠN HOÀN CHỈNH"

Factory details/ Thông tin nhà máy

Information details (Thông tin chi tiết)
Product and processing information/ Thông tin sản phẩm và quy trình sản xuất

Ingredients/chemicals list used in the factory (please fill in sheet: “INGREDIENTS LIST”) / (Hãy liệt kê những nguyên liệu/ Thành phần hóa học được sử dụng cho các sản phẩm và điền vào “ DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU” ở trang sau).

Please identify the following ingredients:/ Hãy liệt kê và phân loại những thành phần,nguyên liệu sau:

Please attach INGREDIENTS LIST and your factory’s map at file browser . Vui lòng gửi đính kèm file DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU và bản đồ nhà máy của quý vị tại ô "chọn tệp"